VI

Bộ lọc

Cường độ dòng điện

0A

16000A

TỦ HÒA ĐỒNG BỘ

Giữ máy phát điện của bạn đồng bộ, an toàn và hiệu quả.

Bộ lọc
Sắp xếp
Xem thêm
Loại: FUJI - BT2-1600P/30630E-630A x 2 MITSUBISHI - AE630-SW 630A x 2
Dòng điện định mức: 1250A
Số cực: 3
Số máy hòa pha: 2
Bảo hành: 18 tháng
Loại: FUJI - BT2-1600P/31000E-1000A x 2 MITSUBISHI - AE1000-SW 1000A x 2
Dòng điện định mức: 2000A
Số cực: 3
Số máy hòa pha: 2
Bảo hành: 18 tháng
Loại: FUJI - BT2-1600P/31250E-1250A x 2 MITSUBISHI - AE1250-SW 1250A x 2
Dòng điện định mức: 2500A
Số cực: 3
Số máy hòa pha: 2
Bảo hành: 18 tháng
Loại: FUJI - BT2-1600P/30630E-630A x 4 MITSUBISHI - AE630-SW 630A x 4
Dòng điện định mức: 2500A
Số cực: 3
Số máy hòa pha: 4
Bảo hành: 18 tháng
Loại: FUJI - BT2-1600P/31600E-1600A x2 ATS Swichgears - AtyS 3S 3200A x 1
Dòng điện định mức: 3200A
Số cực: 3
Số máy hòa pha: 2
Bảo hành: 18 tháng
Loại: FUJI - BT2-1600P/31000E-1000A x 4 MITSUBISHI - AE1000-SW 1000A x 4
Dòng điện định mức: 4000A
Số cực: 3
Số máy hòa pha: 4
Bảo hành: 18 tháng
Loại: FUJI - BT2-2000P/32000E-2000A x 2 MITSUBISHI - AE2000-SWA 2000A x 2
Dòng điện định mức: 4000A
Số cực: 3
Số máy hòa pha: 2
Bảo hành: 18 tháng
Loại: FUJI - BT2-1600P/31250E-1250A x 4 MITSUBISHI - AE1250-SW 2500A x 4
Dòng điện định mức: 5000A
Số cực: 3
Số máy hòa pha: 4
Bảo hành: 18 tháng
Loại: FUJI - BT2-2500P/32500E-2500A x 2 MITSUBISHI - AE2500-SW 2500A x 2
Dòng điện định mức: 5000A
Số cực: 3
Số máy hòa pha: 2
Bảo hành: 18 tháng